nadzieeeja

131 tekstów – auto­rem jest nadzieeeja.

Można zwie­dzić cały świat i nic nie zna­leźć.
Można też nie ruszyć się z miej­sca i mieć wszystko. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 października 2013, 16:02

Wszys­tkie piosen­ki, każdy ich wers, pro­wadzą mo­je myśli ku niemu.
A gdy zos­tają już odśpiewa­ne, myśli wciąż są przy nim. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 lipca 2013, 19:48

Nie możemy być sprag­nieni miłości, bo w naszych ser­cach po­jawi się fa­tamor­ga­na za­miast praw­dzi­wego źródła. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 maja 2013, 18:35

Nie wiem kim dla mnie jes­teś, lecz wiem, że gdy­by cie zab­rakło bar­dzo bym za tobą tęskniła. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 maja 2013, 18:28

Słowo "Kocham" po­win­no nieść ze sobą chęć spędze­nia wspólnie wieczności. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 maja 2013, 18:49

Życie każde­go z nas to jed­na wiel­ka za­pisa­na księga.
Miej­my nadzieję, że ludzie którzy po­jawi­li się we wcześniej­szych roz­działach za­pełnią również nieza­pisa­ne kartki. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 kwietnia 2013, 15:54

On - chciał miłości
Ona - przy­jaźni

Zos­ta­li parą nieznajomych. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2013, 19:28

Pot­rze­buje ko­goś kto po­wie mi, że ro­bię dob­rze gdy boję się, że ro­bię źle. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 kwietnia 2013, 20:38

Często nasze sta­rania przy­pomi­nają mnożenie przez 1 - nie wpro­wadzają żad­nych zmian. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 kwietnia 2013, 13:15

Z ro­ku na rok ro­bimy co­raz piek­niej­sze świeta i z ro­ku na rok co­raz bar­dziej za­pomi­namy o co w nich chodzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 marca 2013, 13:10

nadzieeeja

nadzieeeja

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność